Get Adobe Flash player
English Chinese (Simplified) Italian Japanese Korean Portuguese Spanish Thai

นายก อบต.บ้านกง

nayog2

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก 

งานตรวจสอบภานใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

กองการศึกษาฯ

 • การจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผล การพิจารณาราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๐
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๕๙
 • บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สอบราคา
 • ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประมูลจ้าง
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๑
 • แสดง # 
  ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองเม็ก หมู่ 5 โดยวิธีเจาะจง เขียนโดย sathit 101
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย sathit 89
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย sathit 120
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เขียนโดย sathit 97
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เขียนโดย sathit 111
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เขียนโดย sathit 139
  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เขียนโดย sathit 151
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย sathit 194
  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง เขียนโดย sathit 145
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (IIT) เขียนโดย sathit 142

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกง

  กำลังออนไลน์

  มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  ราคาน้ำมัน