Get Adobe Flash player
English Chinese (Simplified) Italian Japanese Korean Portuguese Spanish Thai

นายก อบต.บ้านกง

nayog2

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก 

งานตรวจสอบภานใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

กองการศึกษาฯ

 • การจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผล การพิจารณาราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๐
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๕๙
 • บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สอบราคา
 • ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประมูลจ้าง
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๑
 • แสดง # 
  ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ที่142/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง เขียนโดย sathit 518
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) เขียนโดย sathit 154
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดอื่น (School information sytem: SIS) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย sathit 269
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น child development center information sytem : CCIS ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย sathit 309
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระ เขียนโดย sathit 468
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง เขียนโดย sathit 554
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๐ เขียนโดย sathit 2064
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ ๔๖๗/๒๕๕๙ เขียนโดย sathit 3406
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ ๔๖๖/๒๕๕๙ เขียนโดย sathit 4575
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ ๔๖๕/๒๕๕๙ เขียนโดย sathit 9408

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกง

  กำลังออนไลน์

  มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  ราคาน้ำมัน