Get Adobe Flash player
English Chinese (Simplified) Italian Japanese Korean Portuguese Spanish Thai

นายก อบต.บ้านกง

nayog2

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก 

งานตรวจสอบภานใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

กองการศึกษาฯ

 • การจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผล การพิจารณาราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๐
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๕๙
 • บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สอบราคา
 • ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประมูลจ้าง
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๑
 • แสดง # 
  ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เขียนโดย sathit 83
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต เขียนโดย sathit 67
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย sathit 74
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย sathit 79
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย sathit 72
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย sathit 106
  รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน เขียนโดย sathit 84
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อบต.บ้านกง ประจำปี 2562 เขียนโดย sathit 94
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย sathit 79
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง เขียนโดย sathit 66

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกง

  กำลังออนไลน์

  มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  ราคาน้ำมัน